روانشناس

افسردگی پنهان

/post-36

افسردگی یکی از اتفاقات شایع در جوامع امروز است،اما بعضی از افراد می کوشند افسردگی خود را پنهان کنند؛به طوری که کسی متوجه وضعیت آنها نشود.در حقیقت این افراد پشت نقابی از شادی و خوشحالی،چهره افسرده ای دارند،به این اختلالات خلقی،افسردگی پنهان گفته می شود.