سرطان

بیماری های آمیزشی

/post-sexually-transmitted-diseases

به طور کلی بیماری های آمیزشی از طریق رابطه جنسی منتقل می شوند.باکتری ها،ویروس ها و انگل هایی که باعث بیماری های جنسی می شوند،از طریق خون،مایع منی،ترشحات واژن و یا سایر ترشحات بدن ازفردی به فرد دیگر منتقل می شوند. هم چنین گاهی این عفونت ها از راه هایی به غیر از تماس جنسی، برای مثال از طریق مادر به نوزاد،انتقال خون و یا استفاده از سوزن مشترک انتقال می یابد.