واژینوز

پروبیوتیک ها و عفونت های واژینال

/post-13

اندام تناسلی خانم ها هم مانند سایر ارگان های بدن دارای پوشش میکروبی مختص خود است و تحت شرایط ویژه ای که تعادل میکروبی واژن بهم بخورد دچار عفونت میشود. در این مقاله به بررسی انواع عفونت های واژینال و تاثیر پروبیوتیک ها میپردازیم.