کم آبی بدن

اسهال ویروسی جدید

/post-new-viral-diarrhea

روتاویروس یکی از چندین ویروس عامل گاستروانژیت فرد محدود شونده است .اسهال می تواند بسیار شدید باشد و مرگ و میر به علت بی آبی(از دست دادن آب و مایعات) می تواند در کشورهای درحال توسعه زیاد باشد.