تیرویید پر کار

لووتیروکسین و تداخلات غذایی

/post-levothyroxine-and-food-interactions

در بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید متابولیسم پایه کاهش می یابد لذا در این بیماران در کنار دریافت داروی لووتیروکسین بیمار نیاز به رعایت رژیم غذایی بر مبنای نیاز واقعی خود به همراه فعالیت بدنی مستمر دارد تا از افزایش وزن جلوگیری شود.