غذاهای پایدار و اخلاقی

آیا شما گوشت فیله ماهی آزمایشگاهی را می خورید؟

/post-9

در سراسر دنیا به دلیل آسیب های زیست محیطی ناشی از پرورش دام و طیور وآبزیان تحقیقات فراوانی برای تولید آزمایشگاهی این فرآورده ها در جریان است.