پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای هستند که برای سلامتی بدن مفیدند چراکه بافت طبیعی میکرو ارگانیسم ها ی بدن را به ویژه در روده ها بازسازی می کنند.

سین بیوتیک ها ترکیب پروبیوتیک + پربیوتیک ها هستند.از آنجایی که پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده هستند و برای حیات و عملکرد به غذا نیاز دارند, پربیوتیک ها مواد مغذی مورد استفاده آن ها را فراهم میکنند.

از پروبیوتیک های رایج به گونه های بیفایدوباکتریوم و لاکتوباسیلوس ها و قارچ ساکارومایسس بولاردی می توان اشاره کرد.

استفاده از سین بیوتیک نسبت به پروبیوتیک به تنهایی در مطالعات اثربخشی بهتری نشان داده و مشخص شده مصرف سین بیوتیک از آغاز فرآیندهای منجر به سرطان پیش گیری کرده و حتی باعث از بین رفتن تومور در مراحل ابتدایی می شود.

سین بیوتیک ها با بازسازی ساختار میکروبی روده بزرگ می توانند ساخار متابولیکی بافت را اصلاح نمایند.این ترکیبات می توانند مواجهه با مواد سایتو توکسیک(سمیت سلولی) شامل انواع موتاژن ها(جهش زا) و کارسینوژن ها

(سرطان زا)را در سراسر دیواره روده کاهش داده و تکثیر سلولی نا به جا را کم کنند.

این فرآورده ها به طور محسوسی از رشد باکتری ها و قارچ های بیماریزا جلوگیری می کنند و سیستم ایمنی را تنظیم می کنند.

در مطالب بعدی به شرح اختصاصی برخی از کاربرد های سین بیوتیک ها می پردازیم.